Algemene ledenvergadering, 4 april 2022

Op maandag 4 april 2022 heeft het Stedelijk Helmonds Seniorenkoor haar jaarvergadering gehouden. Door de corona-epidemie is de jaarvergadering van 2021 niet door gegaan. De jaar vergadering werd druk bezocht. Slechts 6 leden hadden zich afgemeld. Onder leiding van voorzitter Geert Sneijders is de vergadering goed verlopen.
De agenda werd kort en zakelijk afgewerkt. De jaarverslagen over 2020 en 2021 van zowel het secretariaat als van de
penningmeester werden door de aanwezige leden goedgekeurd. Na agendapunt 5 laste de voorzitter een agendapunt in. Het SHS heeft weer enkele jubilarissen. Mw. Dora Slaats en Mw. Ann Bogaarts zijn beide 15 jaar lid van het koor. Voor hen het LOVOK-speldje, de oorkonde, een VVV-bon en een drankje.
Mw. Chris-Ann Verbakel zegt haar penningmeesterschap op. Met een mooi boeket bedankt de voorzitter haar voor haar 18 jaar lang beheren van onze penningen. Mw. Jo Verspaget neemt bij “bestuursverkiezing” het woord over van de voorzitter. Mw. Chris-An Verbakel is aftredend en stelt zich herkiesbaar als bestuurslid. Bij acclamatie wordt zij benoemd. Ook dhr. Geert Sneijders is aftredend en stelt zich opnieuw herkiesbaar. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met zijn benoeming.
Het agendapunt mbt de muziekcommissie geeft enige discussie met de betrokken leden van de muziekcommissie. Men is van mening dat de muziekcommissie in het verleden heel goed heeft gefunctioneerd. Frans Sijmens beaamt dat. Tijdens de vergadering stelt mw. Toos Schmidt zich voor de alten beschikbaar. De vergadering gaat daarmee akkoord. Voor de tenoren wordt nog een opvolger van Frans van Stiphout gezocht.
In het jaarprogramma zijn abusievelijk verkeerde data opgenomen. De secretaris beloofd een juist overzicht te maken en dit op de eerstvolgende repetitie uit te delen.
Dhr. Henk van Dijk heeft met zijn camera de vergadering in foto’s vastgelegd.

Notulen Algemene ledenvergadering 4 april 2022